Nagy írországi körutazás

II.Erzésbet brit királynő temetésére 2022.09.19-én került sor Londonban, emiatt a legtöbb látnivaló ezen a napon és némely látnivaló a temetést követő pár napban is zárva tart vagy korlátozott nyitvatartással üzemel.  A várható ÚJRANYITÁS 2022 09 29.
Kérjük utazásuk tervezése soránt ezt legyenek szívesek figyelembe venni! 

bunratty1.jpg
Utazás formája: 
Csoportos utazás repülővel
Elhelyezés: 
szálloda***
Ellátás: 
félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora)
Utazás: 
repülő
Azonosító: 
16-2
Megrendelhető a következő időszakokra: 

ÚJ IDŐPONTOK:
2022. június 26-július 06.  - Részvételi díj: 667.000 Ft/fő
2022. augusztus 21 - 31. - Részvételi díj: 685.000 Ft/fő

 

A részvételi díj tartalmazza a reülőtéri illetéket is.

 

Nagy írországi körutazás  északír kitérővel.

11 nap / 10 éjszaka
Utazás: Repülőgéppel Budapesttől Dublinig és vissza köz­vet­len járattal. Írországban jó minőségű, kor­szerű autóbusszal.
Szállás:  10 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Ellátás: Félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora).

Program:
1. nap: Dublin
Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. A délutáni érkezést követően buszos városnézés. Szállás Dublin környékén (2 éj).

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin
Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Utazás a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. századi kora keresztény kolostortelepülés romjai lát­hatóak. A Szt. Kevin által alapított kolostor a korai kö­zép­korban Európa egyik legismertebb egyházi és ok­ta­tá­si központja volt. Ezután a Powerscourt parkot néz­zük meg (Írország legszebb kastélyparkjának tart­ják), majd visszautazunk Dublinba, s látogatást te­szünk a Guinness sörfőzde múzeumában.

3. nap: Dublin, Monasterboice, Belfast
Délelőtt városnézés Írország hangulatos fő­vá­ro­sában (O'Connell utca, Georgiánus negyed, Szent Patrik-ka­ted­rális, Szentháromság kollégium a Kells-i könyv­vel, mely a korai kereszténység legszebb mű­al­ko­tá­sai kö­zé tartozik stb.).
Továbbutazás Észak-Írország irányába. Útközben lá­to­ga­tás Monasterboice-ban, Írország egyik leg­ér­de­ke­sebb kora keresztény emlékhelyénél, mely­nek leg­na­gyobb kin­cse a két hatal­mas, bib­liai jele­netek­kel te­le­fa­ra­gott óír ke­reszt. Dél­után ismer­kedés Bel­fast­tal, Észak-Ír­or­szág fő­vá­ro­sá­val, szállás Belfastban (1 éj).

4. nap: Antrim tengerpartja, függőhíd, Giant's Causeway (Óriás útja), Dunluce vára
Utazás Antrim megyében, az Ír-sziget egyik legszebb ten­ger­part­ja mentén. Pihenő a romantikus Carrick-a-Rede kö­tél­híd­nál, mely a száraz­földet egy kis szikla­szi­get­tel kö­ti össze (tér­iszo­nyo­sok­nak az át­ke­lés nem aján­lott). To­vább­uta­zás Észak-Ír­or­szág világ­hírű ter­mé­sze­ti lát­ványos­sá­gá­hoz, az Óriás út­já­nak ne­ve­zett, ten­ger­be futó ba­zalt­osz­lo­pok­hoz (közel 40.000 sok­szög ala­kú osz­lop). A követ­kező prog­ra­munk a ten­ger fe­let­ti sziklán egyen­súlyozó Dunluce vár látvá­nyos rom­jai­nak meg­tekin­tése. Szállás Derry környékén (1 éj).

5. nap: Derry, Grianan of Aileach, Ulster Múzeum és Skanzen, Donegal vára, Sligo
Derry történelmi városközpontjának megtekintése, majd a Grianan of Aileach megtekintése következik. A ha­tal­mas, kerek alaprajzú kőépítményből (amely az ősi időkben valószínűleg templomként működött), cso­da­szép pa­no­rá­ma nyí­lik a kör­nyező ír tájra.
Ezután látogatás az Ulster Múzeumban. A XVIII. és XIX. században a nagy szegénység miatt több száz­ezer ír ván­dorolt ki Amerikába erről a vidékről. A skan­zen az ő tör­té­ne­tü­ket eleveníti fel látványosan be­mu­tat­va az ak­ko­ri írek min­den­nap­jait, a kiván­dorlók vi­szon­tag­sá­gos út­ját, vala­mint bepil­lantást en­ged az Új­vi­lág­ba emig­rált em­be­rek ot­tani életébe.
Délután búcsú Észak-Írországtól, átkelés az Ír Köz­tár­sa­ság­ba, majd látogatás Donegal városka XV. szá­zad­ban épült vá­rában. Tovább­uta­zás a pezs­gő utcái­ról hí­res Sligó­ba, itt rö­vid sé­ta, majd a bel­váro­si szál­lo­da szo­bái­nak el­fog­lalása (1 éj).

6. nap: Westport, Connemara, Kylemore-apátság, Galway
Utazás Írország nyugati tengerpartjára. Séta Westport vá­rosában, majd utunkat a Connemara nevű festői vi­dé­ken ke­resz­tül foly­tat­juk (ír vad­nyugat). Írország leg­szebb tájai közé tartozik ez a terület, melynek jel­lem­zői a kisebb-nagyobb hegyek, a gyorsfolyású fol­yók, a szép ta­vak, a csen­des, ho­mo­kos ten­ger­öb­lök, a bir­ka­nyá­jak, a kő­fa­lak, az ap­ró far­mok, a nád­te­tős há­zak. Lá­to­ga­tás a Pollacappul-tó partján ro­man­ti­kus kör­nye­zet­ben felépített Kylemore-apát­ság­ban. Innen Írország egyik  legizgalmasabb városába, Galway-be utazunk. A közös séta után a szállodai szobák elfoglalása Galway-ben vagy környékén. (1 éj).

7. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)
Utazás egy különös karsztvidéken keresztül (Burren). Holdbéli táj ez érde­kes kő­alak­za­tok­kal és megdöb­bentően válto­zatos növény­vi­lág­gal (2000 féle rit­ka nö­vény­faj, köz­tük sark­vidéki, al­pesi és szub­tró­pusi növé­nyek, virá­gok). A követ­kező progra­munk Íror­szág ta­lán legnagy­szerűbb termé­szeti látvá­nyos­sága: Moher sziklái. Ez egy 8 km hosszú, majd­nem függő­leges szikla­fal, mely 200 mé­ter ma­ga­san tor­nyo­sul az At­lanti-óceán fölé. Dél­után láto­gatás a Limerick mel­letti Bunratty-vár­kastély­ban. Lehe­tőség a mel­lette talál­ható szabad­téri nép­rajzi mú­zeum (skan­zen) meg­tekin­tésé­re is, ahol ízelí­tőt ka­punk ab­ból, hogy mi­lyen volt az élet Ír­ország­ban az el­múlt év­száza­dok­ban. Szál­lás Killarney-ben vagy kör­nyékén (2 éj). 

 

8. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű
Délelőtt a Muckross-kastély és látványos parkjának meg­te­kin­té­se a Killarney környéki tóvidéken, majd kirán­du­lás a Kerry-gyűrűn, mely Íror­szág délnyu­gati partvi­déké­nek egy nagy félszi­getét jár­ja kö­rül, és a Brit-szige­tek egyik leg­szebb pano­ráma­útjá­nak szá­mít. A he­gyek, völ­gyek, ta­vak és a vad­regé­nyes ten­ger­part hatá­sát fo­koz­za a dús vege­táció, mely a Golf-áram­lás rend­kívül erős hatá­sának köszön­hető.

9. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork
Utazás Írország egyik legbájosabb kisvárosába, a ten­ger­parti Kinsale-be (mediterrán hangulat, zeg­zu­gos ut­cácskák). A következő programunk a Cork melletti Midletonban az Ír Whiskey Múzeumának meg­te­kin­té­se, ahol egy audio­vizuális show ke­re­té­ben mutatják be a turistáknak az ír whiskey történetét és készítésé­nek módját. Természetesen kóstoló is tartozik a prog­ramhoz. Délután is­mer­ke­dés Cobh városával (lát­vá­nyos katedrális). Cobh kikötője volt az Atlanti-óce­ánon át­kelő hajóknak az utolsó megállója (3 millió ír innen vándorolt ki Amerikába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Ír­or­szág második leg­nagyobb városába késő délu­tán. Corkot kulturális pezs­gése teszi igazán vonzó­vá. Ismerkedés a hangu­latos, sikátoros bel­vá­ros­sal, majd a szállodai szobák elfoglalása Cork környékén (1 éj).

10. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin
Utazás Cashel sziklájához, Írország Akropoliszához. A 60 m magas sziklán található épületegyüttes 1000 évvel ezelőtt királyi székhely volt. Mára a nagyszerű romok maradtak meg (kerek torony, katedrális, Cor­mac-kápolna, érseki palota, Szt. Patrik keresztje). To­vább­utazás Kilkenny-be, amely Írország leginkább kö­zép­kori hangulatot árasztó városa. Városnézés, majd elutazás Dublinba. Szállás Dublin környékén (1 éj)

11. nap: Dublin
Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Dublinból Budapestre, érkezés a délelőtti órákban.

  

 


 Időpontok:

  •  
  • 2022. jún. 26 - júl. 6. Részvételi díj: 667.000 Ft/fő
     
  • 2022. aug. 21-31.Részvételi díj:  685.000 Ft/fő

BBP biztosítás: 600 Ft/fő/nap (Mapfre Superior MG)
Egyágyas felár: 153.000 Ft


A részvételi díj tartalmazza
a repülőjegyet, a reptéri illetéket a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást fél­pan­zió­val, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az idegenvezetést és a felsorolt programokat belépődíjakkal (Dublinban a Szent Patrik-katedrális, a Guinnes sörfőzde és a Szentháromság kollégium, Glendalough, Powerscourt park, Carrick-a-Rede függőhíd, Giant's Causway, Dunluce vára, Ulster Múzeum és Skanzen, Donegal vára, Keylemore-apátság, Moher sziklái, Bunratty vár és skanzen, Muckross-kastély, Midletonban az Ír Whiskey Múzeuma, Cashel sziklája).

 

1 ágyas felár: 
Azon kedves utasaink részére, akik egyedül jelentkeznek, de nem szándékoznak az egyágyas szoba felárát megfizetni, vállaljuk a társítást két ill. háromágyas elhelyezéssel. Erre vonatkozó igényeket a foglalással egyidejűleg kérjük jelezni! Amennyiben irodánknak nem áll módjában szobatársat találni, az egyágyas felárat ez esetben NEM KELL FIZETNI. Közeli indulásokra jelentkezés esetén a felár nélküli egyágyas elhelyezést, nem automatikusan garantáljuk!
Stornó biztosítás: 
Az utazás alapára tartalmazza a stornó azaz útlemondási biztosítást.